Viešajame sektoriuje svarbūs visi darbuotojai

Vyriausybė vėl ėmėsi išskirtinių pareigūnų algų kėlimo – šįkart ketina motyvuoti žvalgus. Socialdemokratai ne prieš tai, kad būtų didinamos pareigūnų algos, tačiau kelti išskirtinai užmokestį tik žvalgams ar prokurorams yra neteisinga visų iš biudžeto algas gaunančių darbuotojų atžvilgiu.

Socialdemokratai nepritaria tokiai vyriausybės darbo užmokesčio politikai, kai viso viešojo sektoriaus darbuotojų – mokytojų, darželių auklėtojų, medikų, bibliotekininkų, savivaldybių, kultūros ir meno, socialinių darbuotojų  algos buvo pakeltos vos keliais eurais ir lieka beveik tokio pat dydžio, kai buvo nukarpytos per ekonominę krizę. Tuo tarpu prokurorams jau buvo parodytas išskirtinis dėmesys ir atlyginimai padidinti keliais šimtais ar net iki tūkstančio eurų. Dabar tokia malonė teikiama žvalgams.

Išimčių tvarka keliamos algos pareigūnams kelia abejonių ir dėl dabartinių premjero Sauliaus Skvernelio sprendimų, pavyzdžiui, susijusių su Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko veikla. Vyriausybės vadovas savo sprendimus dėl ministro politinės atsakomybės sieja su prokurorų ir FNTT tyrimais.

„Vyriausybės argumentai, kad tokių pareigūnų kaip prokurorai ar žvalgai yra nedaug – neįtikina. Turi būti nuostata, kad viešajame sektoriuje  tikrai svarbūs visi darbuotojai,  o ne tik tie, „kas turi šautuvus“. Pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai ligi šiol uždirba mažiau ir už mokytojus, nors daug kalbame, kokie jie svarbūs, kad apsaugotų skriaudžiamus,  mušamus vaikus,“ – sako socialdemokratas Algirdas Sysas.

Vyriausybė užuot didindama atlyginimus išskirtinai jėgos struktūrų atstovams, turi imtis viso viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sistemos subalansavimo.

Mano pozicija Seime diskutuojant dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV pavasario sesijos darbų programos

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įver­ti­no Lie­tu­vos pro­ble­mas, Lie­tu­vos vys­ty­mą­si ir prieš ke­lias sa­vai­tes pa­skel­bė ataskaitą apie tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je ir ko­kios pro­ble­mos. Aš su­pran­tu, kad mes ne­tu­ri­me daug lai­ko skai­ty­ti. Aš pa­pras­čiau­siai per­skai­ty­siu tris ci­ta­tas. Ko­dėl aš jas per­skai­ty­siu, tur­būt pa­tys su­pra­si­te, nes jei­gu jūs žiū­rė­si­te į pro­gra­mą, tai dėl ši­tų klau­si­mų spren­di­mo nė­ra at­sa­ky­mų.

Pir­ma ci­ta­ta. „Ta­čiau pa­žan­ga ple­čiant mo­kes­čių ba­zę ir per­ei­nant prie šal­ti­nių, ku­rių ap­mo­kes­ti­ni­mas ma­žiau ken­kia au­gi­mui, nė­ra di­de­lė. Lie­tu­va įgy­ven­di­no re­for­mas, kad pa­ge­rin­tų pen­si­jų sis­te­mos tva­ru­mą, ta­čiau pen­si­jos te­bė­ra ne­adek­va­čios ir ne­ri­mau­ja­ma, kad at­ei­ty­je jos dar ma­žės. Lie­tu­va taip pat ėmė­si prie­mo­nių kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų trū­ku­mui su­ma­žin­ti.“

Skaityti daugiau...

Ko laukti iš Seimo pavasario sesijos?

Seimo pavasario sesija prasidės kovo 10 dieną. Pirmojo darbo posėdžio klausimas jau aiškus – kovo 13 dieną bus pradėta Mindaugo Basčio apkalta. Kokie kiti klausimai bus nagrinėjami pavasario sesijoje ir kokie darbai bus laikomi prioritetiniais ir svarbiausiais?

Žinių radijo laidoje atviras pokalbis dalyvavo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkas Tomas Tomilinas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Andrius Kubilius ir socialdemokratas Algirdas Sysas.

Visą laidos įrašą galite pasiklausyti čia:

https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/ko-laukti-is-seimo-pavasario-sesijos?video=1

A. Sysas pakartotinai prašo VRK atsakymo, ar „Naisių vasaroje“ buvo politinės reklamos

Seimo socialdemokratų partijos frakcijos narys Algirdas Sysas kreipės į Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkę Laurą Matjošaitytę dėl informacijos TV seriale „Naisių vasara“ pripažinimo politine reklama.

A.Sysas į VRK kreipėsi dar 2016 m. birželio 7 d siekdamas gauti išaiškinimą dėl TV3 eteryje 2016 m. transliuoto serialo „Naisių vasara“, kurio mecenatu ir sumanytoju prisistatinėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Jis tuo metu vedė partijos kandidatų į Seimą sąrašą 2016 m. Seimo rinkimuose. Tuomet Seimo narys A. Sysas iš VRK gavo atsakymą, kad pradėtas tyrimas, suburta darbo grupė iš komisijos narių. Tačiau nuo to laiko - jokios informacijos.

Skaityti daugiau...

Algirdui Sysui Rumunijos prezidento valstybės apdovanojimas

Sausio 30 d. Tarpparlamentinių ryšių su Rumunija grupės pirmininkui Algirdui Sysui buvo įteiktas Rumunijos prezidento Klauso Iohannis apdovanojimas – Nacionalinis ordinas "Už nuopelnus" karininko kryžius. Šis apdovanojimas skiriamas už nuolatinį indėlį į Rumunijos ir Lietuvos Respublikos parlamentinių santykių plėtrą ir stiprinimą.

 

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.