Mano pozicija Seime diskutuojant dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV pavasario sesijos darbų programos

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įver­ti­no Lie­tu­vos pro­ble­mas, Lie­tu­vos vys­ty­mą­si ir prieš ke­lias sa­vai­tes pa­skel­bė ataskaitą apie tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je ir ko­kios pro­ble­mos. Aš su­pran­tu, kad mes ne­tu­ri­me daug lai­ko skai­ty­ti. Aš pa­pras­čiau­siai per­skai­ty­siu tris ci­ta­tas. Ko­dėl aš jas per­skai­ty­siu, tur­būt pa­tys su­pra­si­te, nes jei­gu jūs žiū­rė­si­te į pro­gra­mą, tai dėl ši­tų klau­si­mų spren­di­mo nė­ra at­sa­ky­mų.

Pir­ma ci­ta­ta. „Ta­čiau pa­žan­ga ple­čiant mo­kes­čių ba­zę ir per­ei­nant prie šal­ti­nių, ku­rių ap­mo­kes­ti­ni­mas ma­žiau ken­kia au­gi­mui, nė­ra di­de­lė. Lie­tu­va įgy­ven­di­no re­for­mas, kad pa­ge­rin­tų pen­si­jų sis­te­mos tva­ru­mą, ta­čiau pen­si­jos te­bė­ra ne­adek­va­čios ir ne­ri­mau­ja­ma, kad at­ei­ty­je jos dar ma­žės. Lie­tu­va taip pat ėmė­si prie­mo­nių kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų trū­ku­mui su­ma­žin­ti.“

 

An­tra ci­ta­ta. „Ne­pai­sant pas­ta­ruo­ju me­tu pa­da­ry­tos pa­žan­gos, ne­ly­gy­bė ir skur­das te­bė­ra vie­ni di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Tai yra ri­bo­to mo­kes­čių sis­te­mos pro­gre­sy­vu­mo, di­de­lių že­mos ir aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų už­im­tu­mo skir­tu­mų ir ne­adek­va­čios iš­mo­kų sis­te­mos pa­da­ri­nys. (Tai kal­ba apie mū­sų dar­bo už­mo­kes­tį.) Skur­do ly­gis, ypač pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių, ne­įga­lių­jų, be­dar­bių, vie­ni­šų tė­vų, vis dar ge­ro­kai vir­ši­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį. Ben­d­ros iš­lai­dos so­cia­li­nei at­sau­gai yra ne­di­de­lės, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­li­mis, o ma­žos mo­kes­ti­nės pa­ja­mos ri­bo­ja fi­nan­si­nius iš­tek­lius, ku­rie ga­lė­tų bū­ti skir­ti tva­res­nėms re­for­moms. Di­de­lę ne­ly­gy­bę ir pras­tą ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių as­me­nų pa­dė­tį taip pat le­mia sil­pnos pro­fe­si­nės są­jun­gos bei di­de­lis kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos trū­ku­mas dar­bo rin­ko­je.“

Tre­čia ci­ta­ta. „Lie­tu­vos mo­kes­čių ir so­cia­li­nių iš­mo­kų sis­te­mos po­vei­kis pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mui, ver­ti­na­mas pa­gal rin­kos pa­ja­mų Gi­ni ko­e­fi­cien­tą ir dis­po­nuo­ja­mų pa­ja­mų Gi­ni ko­e­fi­cien­to skir­tu­mą, yra vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Lie­tu­vos mo­kes­čių ir so­cia­li­nių iš­mo­kų sis­te­mos ap­ri­bo­ji­mai bu­vo ap­tar­ti 2017 me­tų ša­lies ata­skai­to­je. Nors pas­ta­ruo­ju me­tu so­cia­li­nės iš­mo­kos šiek tiek pa­di­dė­jo, ma­žas mo­kes­čių sis­te­mos pro­gre­sy­vu­mas ri­bo­ja per­spek­ty­vų po­vei­kį, tai­gi ir ga­li­my­bes ma­žin­ti ne­ly­gy­bę ir skur­dą, o šie ro­dik­liai yra vie­ni di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je.“

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kai aš gir­džiu, kad va­kar Vy­riau­sy­bė, nors sa­vo pro­gra­mo­je yra įra­šiu­si apie pro­gre­si­nius mo­kes­čius, vėl pri­ėmė spren­di­mą ne­pri­tar­ti pro­gre­si­niams mo­kes­čiams, o apie pro­gre­sy­vu­mą mums kal­ba Eu­ro­pos Są­jun­gos Ko­mi­si­ja ir kal­ba apie tai, kad at­skir­tį ir skur­dą tik taip mes ga­li­me ma­žin­ti, man at­ro­do, kad ata­skai­ta, ku­ri bus po me­tų vėl, nie­kuo ne­si­skirs nuo ši­tos, nes ši­tą man­trą Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja mums kar­to­ja jau ne pir­mus me­tus. To­dėl aš ma­nau, kad dar­bų pro­gra­ma tu­ri bū­ti skir­ta pir­miau­sia ši­toms pro­ble­moms spręs­ti, nes ir rin­ki­mus lai­mė­jo­te, ger­bia­mie­ji val­dan­tie­ji, bū­tent kal­bė­da­mi apie tai, kad skur­das ir at­skir­tis ma­žės. De­ja, pavasario darbų programoje tokių siūlymų nerasta.

Įsta­ty­mai, ku­riuos mes svars­tė­me ant­ra­die­nį, pa­di­di­na at­ski­roms gru­pėms dar­bo už­mo­kes­tį, šian­dien at­ne­ša­te žval­gų įsta­ty­mą – vėl di­din­ti at­ly­gi­ni­mą, o ki­tai di­džia­jai ma­sei žmo­nių at­ly­gi­ni­mų ne­di­di­na­me, to­dėl skur­das tik di­dė­ja, nes tie žmo­nės, ku­rie gau­na ma­žas pa­ja­mas, ir to­liau gaus ma­žas pa­ja­mas… nes minėtų gru­pių dar­bo už­mo­kes­tis yra aukš­tes­nis nei vi­du­ti­nis Lie­tu­vo­je.

Aš la­bai no­rė­čiau, kad mes, gau­da­mi to­kią in­for­ma­ci­ją, ja nau­do­tu­me sa­vo dar­be, ir atsižvelgtume planuojant darbus.

 

Visos teisės saugomos © 2013 Algirdo Syso svetainė. sukūrė: Luxus Creations.